Rada školy - členovia:

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisu sú vám k dispozícii títo 

členovia Rady školy. 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávne orgán, ktorý vyjadruje a presadzujú verejné záujmy

a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy

a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení,

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

 

Ľ. Chmurčiaková - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

MUDr. M. Potašová - člen, zástupca rodičov

Mgr. T. Jamriška - člen, zástupca rodičov

I. Šimková - člen, zástupca nepedagogických zamestnancov

Ing. arch. K. Šubjaková - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. B. Horecký - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Tatiana Mikulková - člen, zástupca partnerskej inštitúcie ZŠ, P.Mudroňa 3 Martin