Rada školy - členovia:

Ľubica Chmurčiaková - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov,

Katarína Dirnbachová - člen, zástupca rodičov,

JUDr. Martina Harajdičová - člen, zástupca rodičov,

Ivana Šimková - člen, zástupca nepedagogických zamestnancov,

doc. Ing. Bohdan Hroboň PhD. MA - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa,

Mgr. Bruno Horecký - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa,

PaedDr. Mojmíra Kapráliková - člen, zástupca partnerskej inštitúcie ZUŠ.