Rada školy - členovia:

 

V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisu sú vám k dispozícii títo 

členovia Rady školy. 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávne orgán, ktorý vyjadruje a presadzujú verejné záujmy

a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy

a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení,

orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.

 

Ľ. Chmurčiaková - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

I. Šimková - člen, zástupca nepedagogických zamestnancov

MUDr. M. Potašová - člen, zástupca rodičov

Mgr. T. Jamriška - člen, zástupca rodičov

Ing. Juraj Stahl - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. B. Horecký - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. Tatiana Mikulková - člen, zástupca partnerskej inštitúcie ZŠ, P. Mudroňa 3 Martin

 

Plán rady školy pri MŠ na ul.  Tajovského 9, v Martine  šk. rok  2022/2023

Október:

 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba zapisovateľa
 2. Prerokovanie - Plánu RŠ
 3. Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ, Správy o hospodárení za šk. rok 2021/2022
 4. Prerokovanie Školského poriadku školy na škol. rok 2022/2023
 5. Personálne, materiálne, finančné podmienky v MŠ
 6. Informácie o plánovaných aktivitách v MŠ
 7. Rôzne - Diskusia
 8. Uznesenie – záver

 

marec:

 1. Otvorenie, privítanie prítomných, schválenie programu, voľba zapisovateľa
 2. Delegovanie nového zástupcu zriaďovateľa do RŠ.
 3. Informácie: Správa o činnosti RŠ za rok 2022
 4. Správa o hospodárení MŠ za rok 2022
 5. Informácie o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách v MŠ ( depistáž)
 6. Rôzne - Diskusia
 7. Uznesenie – záver

 

jún:

 1. Otvorenie, privítanie prítomných, schválenie programu, voľba zapisovateľa
 2. Informácie o zápise na šk. rok 2023/2024, počet detí
 3. Informácie o prebiehajúcich a plánovaných aktivitách v MŠ, projektoch
 4. Zátvor MŠ počas letných prázdnin
 5. Informácie o použití fin. prostriedkov.
 6. Rôzne - Diskusia.
 7. Uznesenie – záver

 

Vypracovala : Ľubica Chmurčiaková

                        Predseda RŠ pri MŠ Tajovského 9, Martin