Rada školy - členovia:

Ľ. Chmurčiaková - predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

K. Dirnbachová - člen, zástupca rodičov

Mgr. Petra Pálušová - člen, zástupca rodičov

I. Šimková - člen, zástupca nepedagogických zamestnancov

Ing. arch. K. Šubjaková - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

Mgr. B. Horecký - člen, delegovaný zástupca zriaďovateľa

PaedDr. M. Kapráliková - člen, zástupca partnerskej inštitúcie ZUŠ