Poplatky

V materskej škole - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy =

15 EUR mesačne na 1 dieťa na č.účtu SK64 0200 0000 0020 4221 5455 - pri úhrade je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak je platba neidentifikovateľná.

Príspevok sa podľa § 28 ods. 7 a ods. 8  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v  čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

    v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy k bodu d) dostane zákonný zástupca dieťaťa od riaditeľky školy a triednych učiteliek. Túto doručí aj s potrebnými prílohami :

  • do podateľne na MsÚ – 1. posch.č.127,
  • pošle na adresu: Mestský úrad, odbor spoločenských služieb, Nám.S. H.Vajanského 1, Martin.

 

Poplatky za stravu sú na jedno jedlo 1,69 EUR (z toho 0,15 EUR sú režijné náklady) na číslo účtu SK26 0200 0000 0020 4222 2153 - pri úhrade je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak je platba neidentifikovateľná,

z toho: desiata 0,38 EUR, obed 0,90 EUR, olovrant 0,26 EUR.

Odhlasovanie zo stravy:

na pondelok - piatok - do 7.00 hod. ráno

Dieťa zo stravy zapísaním do zošita s uvedením konkrétnych dní, kedy má byť dieťa odhlásené. Na neodhlásené dni ostáva dieťa na stravu prihlásené. Zákonný zástupca môže svoje dieťa odhlasovať aj telefonicky na čísle 043/4134276.

Zákonný zástupca, ktorý včas neodhlásil svoje dieťa zo stravy si môže v prvý deň ochorenia dieťaťa obed vyzdvihnúť do 13. 00 hod do obedára.

Všetky poplatky sa uhrádzajú vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci