Poplatky

V materskej škole - príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy =

25 EUR mesačne na 1 dieťa na č.účtu SK64 0200 0000 0020 4221 5455 - pri úhrade je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak je platba neidentifikovateľná.

Príspevok sa podľa § 28 ods. 7 a ods. 8  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o zmene a doplnení niektorých zákonov neuhrádza za dieťa,

  1. ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
  2. ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
  4. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  5. ktoré nedochádzalo do materskej školy v  čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka MŠ zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;

    v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

Žiadosť o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy k bodu d) dostane zákonný zástupca dieťaťa od riaditeľky školy a triednych učiteliek, vytlačí z webového sídla MŠ. Vypísanú doručí aj s potrebnými prílohami :

  • do podateľne na MsÚ – 1. posch.č.127,
  • pošle na adresu: Mestský úrad, odbor spoločenských služieb, Nám.S. H.Vajanského 1, Martin.
 
  • Predškoláci príspevok neuhrádzajú.

 

Poplatky za stravu sú na jedno jedlo 2,35 EUR (z toho 0,25 EUR sú režijné náklady) na číslo účtu SK26 0200 0000 0020 4222 2153 - pri úhrade je nevyhnutné uviesť meno a priezvisko dieťaťa, inak je platba neidentifikovateľná,

z toho: desiata 0,50EUR, obed 1,45 EUR, olovrant 0,40 EUR.

Odhlasovanie zo stravy:

na pondelok - piatok - do 7.00 hod. ráno

Dieťa zo stravy zapísaním do zošita s uvedením konkrétnych dní, kedy má byť dieťa odhlásené. Na neodhlásené dni ostáva dieťa na stravu prihlásené. Zákonný zástupca môže svoje dieťa odhlasovať aj telefonicky na čísle 043/4134276.

Zákonný zástupca, ktorý včas neodhlásil svoje dieťa zo stravy si môže v prvý deň ochorenia dieťaťa obed vyzdvihnúť od 12.00 hod. do 13. 00 hod. do obedára.

 


 

Všetky poplatky sa uhrádzajú vopred najneskôr do 20. dňa v mesiaci