OZNAM

Prerušenie prevádzky MŠ v čase letných prázdnin

Vážení rodičia, na základe vyhlášky 541/2021 Z.z. bude prevádzka MŠ v čase letných prázdnin prerušená

 od 17.07.2023 do 13.08.2023

 

Nový formulár žiadosti o odpustenie príspevkov

   Na základe VZN č. 136  sa mení formulár žiadosti o odpustenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení pre zákonných zástupcov detí a žiakov - formulár nájdete na našej stránke v časti Dokumenty.

V žiadosti pribudol riadok na potvrdenie školy a školského zariadenia oneprítomnosti v prípade rodinných dôvodov - t.j. potvrdenie absencie dieťaťa v škole alebo školskom zariadení viac ako 30 kalendárnych dní  - okrem toho musí zákonný zástupca v odôvodnení vždy uviesť presný dátum absencie dieťaťa/žiaka v škole alebo v školskokm zariadení. 

V prípade odpúšťania poplatkov kvôli chorobe alebo hmotnej núdzi musí rodič, tak ako doposiaľ, k žiadosti pripojiť aj potvrdenie od lekára o chorobe alebo potvrdenie z ÚPSVaR o HN.

 

Oznámenie 

o výške príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ

Na základe VZN č. 136 z 13.2.2023 sa výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Martin sa určuje na 25 eur mesačne od 1.3.2023.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  • pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • ak zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke o hmotnej núdzi, 
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

Zákonný zástupca je povinný uhradiť výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ v plnej výške, ak dieťa navštevuje MŠ počas letnej činnosti aspoň 1 deň. 

Príspevok je zákonný zástupca povinný uhradiť do 20. dňa v mesiaci, na nasledujúci mesiac vopred.

 

                                                                      Mgr. Adriana Škokorová

                                                                                riaditeľka MŠ

====================================================================================

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma

EuroTRADING s.r.o.,

a v súlade s § 44 zákona č.18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU a 

RADY EÚ 2016/679, 

nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.

Viac informácii si môžete prečítať tu:  www.eurotrading.sk/zo

====================================================================================

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.

Novinky

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.