O Z N A M

Hľadáme vedúcu školskej jedálne na čiastočný úväzok.
Bližšie informácie na tel. čísle: 0908 555 885.

 

PRAVIDLÁ PLATNÉ

PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Prevádzka našej MŠ je od 6.00 hod. do 16.30 hod.

Materská škola sa o 8.00 hod. a 16.30 hod. zamyká – prebieha komplexná dezinfekcia priestorov.

 

Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 

Pred vstupom do budovy MŠ dodržujte nasledovné pokyny:
 
rodič: rúško, dezinfekcia rúk
          doniesť vyplnené tlačivá
 
                             zdravotný dotazník pre rodiča šk. rok 2020-2021.docx (20496)    
 
dieťa:      rúško do skrinky
              náhradné oblečenie 
              pyžamo
              prezúvky
                  (tekuté mydlo, krabicové vreckovky, toaletný papier, balenie jednorázových plastových pohárov, vlhčené atibakteriálne utierky, jednorázové papierové utierky)
                  Všetky veci musia byť podpísané.
 
Informácie o poplatkoch nájdete na ľavej žltej lište, ikonka poplatky.
 
 
Základné prevádzkové podmienky MŠ po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní
 
- rešpektujú sa opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR,
- pokyny upravujúce podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021.
 
Zákonný zástupca
dodržiava pokyny riaditeľa MŠ, ktoré upravujú podmienky materskej školy na obdobie školského roku 2020/2021:
1. Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy (do 10 minút) a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 
Sprevádzajúca osoba sa v interiérových priestoroch MŠ pohybuje vždy v rúšku - v prípade, že zákonný zástupca nemá rúško:
a) ak zabudol, bude mu poskytnuté jednorázové,
b) ak zo zdravotných dôvodov - nevstupuje do budovy, odovzdáva alebo preberá dieťa pri vstupe do MŠ, je potrebné informovať MŠ vopred.
 
2. Dieťa môže sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
 
3. Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky.
 
4. Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do MŠ čestné prehlásenie alebo po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
 
5. Rešpektuje pravidlá zákazu nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 
6. V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
1. V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri.
 
2. Pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška.
 
3. Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.
 
4. Zabezpečiť ucelené kolektívy detí v triedach.
 
5. Pracovníci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.
 
Zamestnanci
1. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci školy vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred nástupom do zamestnania, predkladajú ho po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni - v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 v materskej škole, bezodkladne rieši vzniknutú situáciu podľa usmernenia, časti Oranžová fáza.
 
2. Dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom zamestnanca MŠ, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami.
 
3. Zabezpečia ranný zdravotný filter, podľa štandardných pravidiel, prípadné meranie telesnej teploty deťom. Meranie teploty sa nikde nezaznamenáva a nespracováva.
 
4. Zamestnanec v prípade podozrenia na akútne ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.
 
5. Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít, tak ako to ukladá aktuálne optarenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
6. Pedagogický zamestnanec má rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu nosiť, v ostatných prípadoch nosí rúško alebo ochranný štít, tak ako to ukladá aktuálne opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR.
 
7. V miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpčené časté a intenzívne priame vetranie.
 
8. Upratovací personál je informovaný a poučený o sprísnených podmienkach.
 
Pri podozrení na ochorenie COVID-19
1. Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.
 
2. Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, dieťa si bezodkladne nasadí rúško a je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.
 
3. Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID-19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.
 
4. V prípade podozrivého dieťaťa alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami z Oranžovej fázy.
 
 
 

 

 

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za...

Platby za stravu

15.01.2018 12:32
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na nutnosť úhrady stravného do 20. dňa v mesiaci. V prípade...

Platby školného

28.03.2017 11:33
Vážení rodičia, s cieľom upresniť informácie ohľadom sumy školného Vám dávame na vedomie: školné je...

Spustenie nových web stránok

11.06.2015 14:44
Prijmite prosím naše vrelé privítanie na našich nových webových stránkach. Sme radi, že ste...
<< 1 | 2 | 3 | 4