O Z N A M

Materská škola bude v čase
od 20.07.2020 do 07.08.2020
zatvorená.
 
Prevádzka materskej školy bude opäť
od 10.08.2020 do 31.08.2020
pre prihlásené deti.

 

 

Naši predškoláci v školskom roku 2019/2020

 

 

 O Z N A M

PRAVIDLÁ PLATNÉ

OD 15. 06. 2020

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z19. 5. 2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č.OLP/4738/2020 z 9. 6.2020, sa uvoľňujú podmienky pre nástup detí do MŠ.

 

MŠ sa otvoria s ohľadom na personálne, materiálne, priestorové možnosti jednotlivých materských škôl.

Prevádzka materskej školy sa povoľuje maximálne na desať hodín denne.

 

Prevádzka našej MŠ je od 6.00 hod. do 16.00 hod.

Materská škola sa o 8.00 hod. a 16.00 hod. zamyká – prebieha komplexná dezinfekcia priestorov.

 

Dochádzka do materskej školy sa umožní len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

 

Pred vstupom do budovy MŠ dodržujte nasledovné pokyny:
 
rodič: rúško,
          doniesť vyplnené tlačivá
 
TLAČIVÁ:   Vyhlásenie od 15.06.2020.odt (15661)     
                 Splnomocnenie na prevzatie dieťaťa2.docx (12622)
 
 
dieťa: 2 x rúško (1 na sebe, 1 náhradné do skrinky),
          balenie jednorázových plastových pohárov
          vlhčené atibakteriálne utierky,
          jednorázové papierové utierky,
          náhradné oblečenie do skrinky
         (deti sa budú zdržiavať najmä vonku),
          pyžamo.

 

Riaditeľka školy zabezpečí:

- dodržiavanie stanovených hygienicko-epidemiologických podmienok vo všetkých priestoroch materskej školy a v exteriéri materskej školy,

- vykonávanie zdravotného filtra, ako aj preventívne meranie teploty detí bezdotykovým teplomerom pri vstupe do materskej školy.

 

Zákonný zástupca, sprevádzajúca osoba:

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore MŠ a pri odvádzaní dieťaťa z MŠ (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk),

- sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku ( v súlade s aktuálnymi hygienicko –epidemiologickými nariadeniami) hlavne za účelom odovzdania a vyzdvihnutia dieťaťa,

- dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020,

-predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie,

- rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy,

- sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky,

- celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy bude skrátený na nevyhnutné minimum,

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy, 

- povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania:

- v závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizuje v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy,

- pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška,

- dobrovoľná účasť detí v materskej škole neumožňuje materskej škole pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu,

- materská škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie vzdelávania,

- zvýšená pozornosť sa bude venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku - aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.

 

Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19:

- zverejnenie oznamu na vchodových dverách, za akých podmienok nemôže nastúpiť dieťa do materskej školy,

- materská škola zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom,

- materská škola v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie,

-dieťa si umyje ruky bežným spôsobom pod dohľadom sprevádzajúcej osoby zamestnanca materskej školy, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko–epidemiologickými nariadeniami,

- nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít, pedagogickí zamestnanci majú odporučené nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu,

- v miestnosti, kde sa zdržujú osoby, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie,

- priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane,

- osobitná pozornosť sa venuje dezinfikovaniu šatňových/vstupných priestorov, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby; rovnako dezinfikovaniu dotykových plôch kľučiek, vypínačov, zábradlí a ich okolia,

- materská škola, podľa svojich možností, zabezpečí dostatočné vzdialenosti medzi lôžkami, pričom odporúčaná vzdialenosť je aspoň 1 meter,

- výmena posteľnej bielizne 1x do týždňa bežným spôsobom.

 

Pri podozrení na Covid -19:

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy.

Ak dieťa v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú.

O podozrení na nákazu COVID-19 materská škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.

Ak sa u zamestnanca materskej školy objavia príznaky nákazy COVID –19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška.

 

 

Ďakujeme všetkým, ktorí do 30.04.2020 darovali 2 % dane našej MŠ.

Tí, ktorí by ešte chceli darovať 2 % dane našej MŠ môžu tak urobiť, nakoľko 2 % zo svojej dane môžete poukázať
do 2 mesiacov od skončenia pandémie.
Naďalej môžete dávať vyhlásenia spolu s potvrdeniami do schránky našej MŠ, ktorá je na vstupnej bránke. Ďakujeme.
 
 


 

VÁŽENÍ RODIČIA,

AJ TENTO ROK MôŽETE VAŠIM DEŤOM POUKÁZAŤ 2% Z DANÍ.

Informácie na tejto stránke v ikonke 2 % dane.

Ď A K U J E M E

DÔLEŽITÉ OZNAMY

Materská škola, P. O. Hviezdoslava 17, Martin bola premenovaná na Materskú školu, Tajovského 9, Martin. Ostatné náležitosti ostali nezmenené.
Srdečne Vás vítame na našej inovovanej
webstránke :-)

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

Zatvorená materská škola počas letných prázdnin

29.06.2020 07:43
Materská škola bude v čase   od 20. 07. 2020 do 07. 08. 2020...

Oznam o poplatku za školné za mesiace júl a august 2020

28.06.2020 17:20
Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 12. 06. 2020 je príspevok na čiastočnú...

Oznam o poplatku za školné za mesiac jún 2020

28.06.2020 16:53
  Na základe Rozhodnutia Mesta Martin č. 37445/2020 zo dňa 18. 06.2020 je príspevok na...

Oznam o poplatku za školné za apríl a máj 2020

05.06.2020 09:15
Vážení rodičia,   na základe VZN Mesta Martin č. 97 a rozhodnutia č. 37445/2020 zo dňa...
1 | 2 | 3 | 4 >>