A čo ešte?

Ako pripraviť dieťa na úspešný vstup do materskej školy?

 1. Pripravovať dieťa doma na vstup do materskej školy tak, aby sa dieťa na pobyt v MŠ tešilo
 2. Navštíviť MŠ spolu s rodičom, aby sa dieťa zoznámilo s prostredím
 3. Hra v školskej záhrade za prítomnosti rodiča
 4. Výchovu dieťaťa orientovať tak, aby sa u neho vypestoval pocit bezpečia. Rodičia dieťaťu prejavujú citovú náklonnosť, pritom ho však nerobia príliš závislým na sebe.

Čo by malo dieťa pred nástupom do MŠ vedieť?

 • Osvojovať si základné hygienické návyky – umývať sa, používať WC, čiastočne sa obliekať, obúvať, jesť, zaobísť sa bez cumlíka a dojčenskej fľaše
 • Rodičia by mali u dieťaťa podporovať samostatnosť
 • Dieťa nemusí vedieť všetko urobiť samé, ale pri obliekaní sa správa aktívne a pani učiteľka mu „len“ zapne bundičku, zaviaže šnúrky a pod.

Aký je vhodný vek vstupu do MŠ?

 • Vhodný vek vstupu do MŠ je individuálny- optimálne keď má dieťa 3 roky.
 • Deti, ktoré vstupujú do MŠ mladšie ako trojročné, sú náchylnejšie na ochorenia a častejšie ostávajú doma.
 • Na druhej strane staršie deti (staršie ako 4 roky) sa už horšie adaptujú na kolektív, nechcú odchádzať z domu od rodičov a ráno sú plačlivé.

Prečo deti plačú, keď ich rodičia odprevádzajú do materskej školy?

 • ovplyvňujú to rôzne faktory, napr. silná citová väzba na matku
 • dieťa je ešte závislé na dospelých
 • dieťa si ešte nevytvorilo dostatočnú väzbu na učiteľku alebo iné deti
 • dieťa v MŠ nechce spať, alebo jesť
 • nemá kamarátov

Ako pomôcť dieťaťu prekonať plač pri odchádzaní do MŠ?

 • pomôžeme mu prekonať vstup tým, že ideme s ním
 • uvedomíme si, že každé dieťa je iné a hľadáme, čo u toho nášho dieťaťa spôsobuje jeho nespokojnosť s MŠ
 • vhodná je postupná adaptácia
 • spolupráca rodiny a školy
 • treba si zvyknúť – každý potrebuje iný čas
 • dovoliť dieťaťu priniesť si obľúbenú hračku
 • rozprávať sa s ním o materskej škole – ak plače, pýtať si vysvetlenie

Ako sa zmení život a osobnosť dieťaťa ?

 • Deti sa príchodom do materskej školy dostávajú do nového sociálneho prostredia s rozmanitými sociálnymi vzťahmi a menia svoj spôsob života.
 • Riaditeľ vytvorí podmienky na dochádzku dieťaťa, pričom s rodičom dohodne dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole.
 • Materské školy zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku spravidla od troch  do šesť rokov.
 • Dopĺňajú rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.
 • Materská škola nadväzuje na rodinnú výchovu, dopĺňa ju a obohacuje o podnety, ktoré rodina svojimi špecifickými funkciami nedokáže zabezpečiť. Ide o prvú školu, ktorú dieťa absolvuje.
 • Súčasťou predprimárneho vzdelávania je príprava dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.
 • Dieťa by malo dosiahnuť takú fyzickú, psychickú, morálnu a sociálnu zrelosť, aby bolo schopné ľahkej adaptácie v školskom prostredí a dokázalo zvládnuť požiadavky 1. ročníka základnej školy.
 • Materské školy poskytujú výchovu a vzdelávanie detí, nie sú sociálnymi inštitúciami poskytujúcimi len opateru a dozor.
 • Základným pedagogickým dokumentom v materských školách je Štátny a Školský vzdelávací program.
 • Skúsenosti potvrdzujú, že deti prichádzajúce do základnej školy z rodinného prostredia dosahujú v školskej pripravenosti nižšiu úroveň, oproti deťom s dlhodobou pravidelnou dochádzkou.
 • Deti v materskej škole nadobúdajú nové príležitosti na sebazdokonaľovanie a získavanie kompetencií psychomotorických, osobnostných, sociálnych, komunikatívnych, kognitívnych, učebných a informačných.
 •