Zmena príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a na stravovanie detí s účinnosťou od 01. 09. 2019

29.08.2019 20:56

 

Na základe schváleného dodatku č. 9 k VZN č. 97 mesta Martin s účinnosťou od 01.09.2019 sa mení:

- výška mesačných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole na 15 €,

- výška stravného na deň na 1,69 €.   

z toho: desiata 0,38 €, obed 0,90 €, olovrant 0,26 € a režijné náklady na 1 hlavné jedlo 0,15 €.

 

Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni sa zníži o výšku poskytnutej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole a odobralo stravu /1,20 €/.

Výšku stravného na deň: 0,49 € je povinný zákonný zástupca uhrádzať, preto doporučujeme zaplatiť jednorázový príspevok vo výške 30 €

do 06. 09. 2019 prevodom z účtu na číslo účtu pre stravné: 

SK26 0200 0000 0020 4222 2153, 

do poznámky je nevyhnutné uviesť meno dieťaťa.

 

Z jednorázového príspevku 30 € sa budú postupne odpočítavať mesačné náklady na stravu. Po vyčerpaní bude zákonný zástupca informovaný o výške ďalšieho príspevku. 

 

V prípade neprítomnosti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese z dôvodu choroby je možné v prvý deň choroby odobrať jedlo do obedára v čase od 12.00 – 13.00 h., ale obed sa uhrádza v plnej výške, nie je dotovaný sumou 1,20 €.

Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť /najneskôr do 7.00 h. ráno/. Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje, z príspevku bude odpočítaná cela suma stravného na deň vo výške 1,69 €.