Zápis detí na školský rok 2020/2021

14.04.2020 19:45

Vážení rodičia, 

 

zápis detí do MŠ na školský rok 2020/2021 sa uskutoční:

v termíne od 30.04.2020 - 31.05.2020.

 

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26.3.2020 sa podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

 

Možnosti získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 

- elektronické stiahnutie: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predpirmárne vzdelávanie                                                                                                  

Žiadame zákonných zástupcov, aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.

 

- osobné prevzatie: Zákonní zástupcovia, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie materská škola zabezpečí sprístupnenie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v priestoroch materskej školy v termíne 4.5.2020 v čase od 7.30 do 11.30 hod. a 5.5.2020 v čase od 14.30 do 16.30 hod. s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 

Žiadame zákonných zástupcov, aby prihlášku vyplnili podľa občianskych preukazov a rodného listu dieťaťa.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať. Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.

 

 

Postup doručenia vyplneného tlačiva žiadosti

- elektronicky: mstajovskeho9@gmail.com

- poštou na adresu: Materská škola, Tajovského 41/9, 036 01  Martin

- vhodením do schránky, ktorá je na vstupnej bránke

osobne s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v termíne 18.5.2020 v čase od 7.30 do 11.30 hod. a 19.5.2020 v čase od 14.30 do 16.30 hod.

 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

V prípade, že zákonný zástupca má záujem o informácie alebo diagnostiku dieťaťa, môže kontaktovať Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na mail: cpppapmartin@gaya.sk alebo telefonicky: 043/4239 111

 

Kritéria pre prijatie detí:

  • prednostne sa prijíma dieťa v zmysle zákonných podmienok tj., ktoré dovršilo piaty rok veku, má odloženú školskú dochádzku, dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia školskej dochádzky,

  • deti z mestskej časti Martin Stred,

  • deti od troch rokov veku a súrodenci už prijatého dieťaťa,

  • deti s trvalým pobytom v meste Martin,

  • Pri záujme o prijatie detí  do materskej školy nad kapacitu školy sú možné uviesť do platnosti ďalšie kritéria prijatia:

  • prijatie detí na základe dočasných opatrení rodovej rovnosti (pomer chlapcov a dievčat)

  • prijatie dieťaťa vo veku zodpovedajúcom vekovej kategórii triedy s voľnou kapacitou

  • losovaním za účasti predsedu RŠ a zákonných zástupcov neprijatých detí