Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (odklad)

19.04.2022 18:24

Deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

 

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe:

  • písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

  • písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,

  • informovaného súhlasu rodiča

Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania riaditeľka materskej školy vydá bezodkladne po predložení potrebných dokumentov

 

Informovaný súhlas s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

Písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré nedovŕši päť rokov veku

 

Zákonný zástupca musí požiadať riaditeľku MŠ, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta v kalendárnom roku, a je povinný k žiadosti predložiť:

  • súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,

  • súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. O to, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta 2022 je rodič povinný požiadať najneskôr 31. augusta 2022,

  • riaditeľ musí toto dieťa evidovať ako dieťa plniace povinné predprimárne vzdelávanie.

  • www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-z-2042