Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace máj, jún a letné prázdniny

11.06.2021 10:04

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2021 sa príspevok určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac máj 2021, ktorý predstavuje 15 € neuhrádza, v prípade ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ z dôvodu obavy o zdravie počas celého mesiaca máj 2021.

Ostatní zákonní zástupcovia uhrádzajú     za mesiac máj 2021 15 €

                                                       za mesiac jún 2021 15 €.

 

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2021 je prípevok určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy vo výške:

za mesiac júl:             0,71 €/1 pracovný deň/1 dieťa

za mesiac august:     0,68 €/1 pracovný deň/1 dieťa.

 

Príspevok v materskej škole sa na základe rozhodnutia zriaďovateľa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi.