Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za mesiac apríl 2021

03.05.2021 10:26

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2021 bola určená pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2021:

 

0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa.

 

"Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku."

Deti, ktoré nastúpili od 19.04.2021       10 x 0,75 € = 7,50 €

Deti, ktoré nastúpili od 26.04.2021        5 x 0,75 € = 3,75 €

Deti, ktoré boli v materskej škole dňa 01.04.2021 ešte treba uhradiť + 0,75 €.

 

 

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 30.04.2021 o neuhrádzaní príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl:

Zákonný zástupca za dieťa, ktoré sa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ z dôvodu obavy o zdravie počas celého mesiaca apríl 2021, príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy neuhrádza.