Pokyny z Ministerstva školstva na rok 2022/2023

16.08.2022 12:17
Pokyny z Ministerstva školstva na rok 2022/2023
 
Ak by nastala vážna pandemická situácia, riaditeľ školy so súhlasom zriaďovateľa môže
zatvoriť triedu na 5 dní. V prípade nutnosti môže RÚVZ vyhlásiť chrípkové prázdniny. Ak
bude na škole viac ako 10 % žiakov pozitívnych a RÚVZ školu označí za ohnisko, riaditeľ
túto skutočnosť oznámi na emailovú adresu covid19@minedu.sk. Ranný filter ostáva povinný
pre materské školy.
 
Aj v nastávajúcom školskom roku (2022/2023) bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na
základnej a strednej škole na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri povinnom
predprimárnom vzdelávaní bude môcť rodič ospravedlniť žiaka na 7 vyučovacích dní.
„V tomto prípade ide aj o snahu odbremeniť pediatrov, aby nemuseli v chrípkovej sezóne
neustále vydávať ospravedlnenky pre žiakov,“ doplnil Gröhling.
 
Po nástupe do školy aj po prerušení dochádzky v trvaní viac ako 5 vyučovacích dní (teda
napríklad po chorobe žiaka) predloží rodič potvrdenie o bezpríznakovosti. „Je to prevencia,
aby mali rodičia na pamäti, že je potrebné dieťa skontrolovať, či neprejavuje príznaky
ochorenia,“ pripomenula odborníčka rezortu školstva pre zdravotníctvo Elena Prokopová.
 
OČR bude vyplácané rodičom na deti do 11 rokov v prípade, ak riaditeľ školy alebo RÚVZ
rozhodne o prerušovaní vyučovania v triede či škole, alebo ak žiak vyžaduje celodenné
ošetrovanie na základe potvrdenia od pediatra. Na účely poskytnutia OČR škola oznámi
Regionálnemu úradu školskej správy (RÚŠS) údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu určenom
zákonom č. 461/2003 podľa stavu k poslednému dňu mesiaca. Údaje poskytne do 3. dňa
nasledujúceho mesiaca. Podmienky vyplácania OČR nastavuje Ministerstvo práce, sociálnych
vecí a rodiny.
 
Na školách sa už nebude povinne testovať. Bude však možnosť využiť dobrovoľné
samotestovanie, a to v školách s výskytom 10 % pozitívnych žiakov z celkového počtu žiakov
školy, ak to povolí RÚVZ a do vyčerpania zásob testov. O testy požiada škola RÚŠS, rodičia
použitie testov nemusia vykazovať. Odpadne aj povinnosť pre riaditeľov vypĺňať covidový
formulár. „Školy zisťovali záujem o samotesty už v máji 2022. Záujem prejavilo 61% rodičov.
Tieto testy boli distribuované školám cez RÚŠS, pričom na skladoch mali 3,8 milióna testov.
Vydaných bolo 2,1 milióna samotestov,“ dodal minister školstva.