Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o výške školného za november 2021, december 2021 a január 2022

15.11.2021 12:49

Vážení rodičia,

riaditeľka MŠ Tajovského 9, Martin Vám oznamuje

 

prerušenie prevádzky materskej školy v čase

od 20.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin.

 

Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 10.01.2022.

 

 

Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa § 28 ods. 7 písm. b./ zákona č. 245/2008 Z.z. je pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na mesiac december 2021 a január 2022 určená Rozhodnutím zriaďovateľa - Mesto Martin zo dňa 08.11.2021 a to vo výške :

 

mesiac december 2021 0,68 €/1 pracovný deň/1 dieťa, čiže 10,88 €, kvôli zátvoru do 03.12.2021 a zátvoru od 20.12.2021 sa suma upravila na 6,80 €

       mesiac január 2022 0,75 €/1 pracovný deň /1 dieťa, čiže 12,00 €

 

 

čím Vás upozorňujeme na zmenu najmä pri úhrade platby trvalým príkazom.

Prosíme uhradiť na účet školy : SK64 0200 0000 0020 4221 5455

 

- platbu za december 2021 najneskôr do 10.12.2021.

- platbu za január 2022 z dôvodu účtovnej uzávierky uhradiť až v novom roku - čiže v januári 2022!!!!

 

V prípade, že ste už školné za december uhradili v plnej výške (15 €), preplatok za tento mesiac Vám bude vrátený na Váš účet.

 

Tak isto bude zákonným zástupcom vrátený preplatok za dni kedy bola prerušená prevádzka MŠ rozhodnutím RÚVZ Martin za mesiac november 2021.

Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 18.11.2021 bola pomerná časť príspevku určeného na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac november 2021 stanovená vo výške:

 

0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa, čiže 7,50 €.

 

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

 

 

                                                                                                               Mgr. Adriana Škokorová

                                                                                                                        riaditeľka MŠ