Oznam o poplatku za školné za mesiace december 2020 a január 2021

02.12.2020 11:17

Na základe rozhodnutia o úhrade pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) Mesta Martin zo dňa 01.12.2020 bola učená pomerná časť príspevku na školné za mesiac december: 0,71 Eur/1 pracovný deň/1 dieťa,

čo predstavuje za mesiac december 2020 školné vo výške 11,36 € (16 pracovných dní x 0,71 € - od 23. 12. 2020 materská škola počas vianočných prázdnin zatvorená)

 

na školné za mesiac január 2021: 0,79 € Eur/1 pracovný deň/1dieťa,

čo predstavuje za mesiac január 2021 školné vo výške 13,43 € (17 pracovných dní x 0,79 € - od 07.01.2021 otvorená prevádzka MŠ)

 

Školné za december 2020 neuhrádzajte. Bude Vám daný lístoček akú výšku máte zaplatiť.

Školné za január 2021 uhrádzať až v januári 2021 !!!

 

Ďakujeme za pochopenie.