Oznam o poplatku za školné za mesiac január 2021

11.02.2021 11:36

Na základe Rozhodnutie o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl zo dňa 26.01.2021 Mesto Martin rozhodlo o určení pomernej časti príspevku za január 2021, ktorý predstavuje 0,79 EUR/1 pracovný deň/1 dieťa.

 

Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevovalo MŠ v januári 2021 uhrádza školné za dni, na ktoré bolo prihlásené do MŠ.

 

Zákonným zástupcom detí, ktoré nenavštevovali materskú školu počas celého januára 2021 bude školné odpustené, nakoľko materské školy boli do 08.02.2021 prístupné len pre detí zamestnancov kritickej infraštruktúry a tým, ktorých povaha práce nedovoľovala vykonávať prácu home Office).

Rodičia, ktorí uhradili školné za mesiac január 2021 a nenavštevovali materskú školu, tak im školné bude presunuté do ďalšieho obdobia.

 

Za pochopenie ďakujeme.