Oznam o poplatku za školné za mesiac febuár 2021 a marec 2021

12.03.2021 10:00

Na základe Rozhodnutí o určení pomernej časti príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl zo dňa 05.03.2021 a 31.03.2021 Mesto Martin rozhodlo o určení pomernej časti príspevku za február 2021, ktorý predstavuje 0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa a za marec 2021, ktorý predstavuje 0,65 €/1 pracovný deň/1 dieťa.

Zákonný zástupca uhrádza pomernú časť príspevku za dni, v ktorých bolo dieťa fyzicky prítomné v MŠ.

 

Zákonným zástupcom detí, ktoré nenavštevovali materskú školu počas celého februára a marca 2021 bude školné odpustené (na základe rozhodnutia o neuhrádzaní príspevku na čiastočnú úhradu zo dňa 05.03.2021 a 31.03.2021), nakoľko:

- materské školy boli do 08.02.2021 a následne od 08.03.2021 do 06.04.2021 len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zakonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti,

 - naša materská škola bola od 19.02.2021 do 05.03.2021 v karanténe na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine z dôvodu výskytu pozitívne testovaných osôb na koronavírus COVID-19.