Oznam o poplatku za školné za apríl 2020

15.05.2020 17:00

Vážení rodičia,

na základe VZN Mesta Martin č. 97 a rozhodnutia č. 37445/2020 z 30.04.2020 sa
príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné)

za mesiac apríl 2020 neuhrádza.

 
 
 
 
 
                                                                                                                Mgr. Adriana Škokorová
                                                                                                                         riaditeľka MŠ