Informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania (odklad povinnej školskej dochádzky)

14.04.2021 19:33

Informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania 

(predtým odklad školskej dochádzky)

 

Zápisu do ZŠ sa musia zúčastniť všetky deti, ktoré do 31.8.2021 (vrátane) dovŕšia 6 rokov – ak rodič plánuje (odklad) predĺženie predprimárneho vzdelávania – nahlási riaditeľovi ZŠ pri zápise.

 

Podľa nového zákona o predĺžení predprimárneho vzdelávania (odklade) rozhoduje riaditeľka MŠ (do 15.6.2021).

 

Postup:

Rodič predloží riaditeľke MŠ (do 30.5.2021, je možné pre neskorší termín v CPPP dohodnúť sa):

 

 

1. Informovaný súhlas zákonného zástupcu, 

Informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

 

2. Písomný súhlas zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (CPPaP),

 

3. Písomný súhlas pediatra.

Súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

 

 

Ak nebudú doložené všetky 3 doklady, riaditeľka MŠ ani nezačne konanie, teda nevydá Rozhodnutie a dieťa nastupuje do ZŠ.

 

Je potrebné – kontaktovať CPPaP– objednať sa, aby mohli vydať potvrdenie.