Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022

14.07.2021 19:38

Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa 

(ďalej len "dotácia na stravu") v školskom roku 2021/2022

 

Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnnosť nasledovná právna úprava zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov.

Na základe toho od nového školského roku 2021/2022 budú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

- ukončené bude plošné poskytovanie dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ

 a bude doplnená nová skupina detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. (Jedná sa o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na  toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šest rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti).

K realizácii uvedených opatrení sú rodičia uplatňujúci si uvedenú dotáciu povinní doložiť:

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo

- potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima, alebo

- čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa vo veku od 6 rokov do dovršenia 15 rokov (t.z. v MŠ len odkladové deti).

 

 

V prípade otázok volajte na t. č. 0908 286 116.