O Z N A M
 

Na základe  rozhodnutia RÚVZ v Martine bude MŠ z dôvodu nahlásenia pozitívneho dieťaťa

Z A T V O R E N Á

do 16.04.2021.
 
Materská škola bude opäť otvorená od 19.04.2021.
 
Ďakujeme za pochopenie.
 
Prosíme rodičov, aby sledovali zdravotný stav detí, 
v prípade zhoršenia kontaktujte riaditeľku MŠ (0908 555 885).
______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Rodičia predškolákov POZOR !!!!!

 
V mesiaci apríl 2021 budú prebiehať zápisy detí do ZŠ.
Aktuálne informácie na zverejnených plagátoch ZŠ a na stránkach mesta Martin.
 
V novinkách na našej stránke máte aktuálne plagáty na zápis do 1. ročníka
do ZŠ P. Mudroňa a do ZŠ A. Dubčeka,
ako aj informácie o predĺžení predprimárneho vzdelávania 
(odklad povinnej školskej dochádzky).
_________________________________________________________________________________________
 

O Z N A M   PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

Od 15.03.2021 

 
do budovy materskej školy,
 
zároveň pripomíname povinnosť bezodkladne oznámiť 
riaditeľke MŠ 
 (0908 555 885) 
pozitívny výsledok testovania na COVID-19.
 
 
 
Ďakujeme za pochopenie.
____________________________________________________________________
 
Vzhľadom na epidemickú situáciu a opatrenia s tým súvisiace je Materská škola otvorená pre deti rodičov: 


- pracujúcich v kritickej infraštruktúre,

- zamestnaných rodičov, ktorí nemôžu pracovať formou home office.

 

Nástup dieťaťa je podmienený sprísnenými opatreniami:
Zákonní zástupcovia, ktorých deti budú navštevovať MŠ, musia pri nástupe odovzdať: 

 

1. kópie potvrdení od svojích zamestnávateľov o vykonávaní  práce na pracovisku (potvrdenie musí obsahovať miesto a čas výkonu práce),

 

Potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí - tlačivo na stiahnutie

 

2.vyplnené čestné vyhlásenia oboch rodičov o bezinfekčnosti,

 

Čestné vyhlásenie - tlačivo na stiahnutie

 

 3. preukázať sa zamestnancom školy negatívnymi výsledkami antigenového testu, alebo RT-PCR testu nie staršími ako sedem dní (nie je potrebná kópia), alebo potvrdeniami o výnimke.

 

Ďakujeme za pochopenie.

_________________________________________________________________________________________________________

Nezabudnite, aj tento rok budeme radi,

ak venujete

2 % z Vašich daní Vašim deťom

 
Viac informácií na ľavej lište v ikonke 2 % dane.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

O Z N A M

S účinnosťou od 19.10.2020
sa mení čas prevádzky materskej školy.
 
Prevádzka materskej školy
od 6:30 hod. do 16:00 hod.
 
Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protiepidemickými opatreniami a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR prostredníctvom Manuálu pre materské školy (aktualizovaného dňa 11.10.2020), v ktorom sú upravené rozdielne prevádzkové podmienky od štandardne platných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovno-právnych a ďalších predpisov.

 

 

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

Potvrdenie všeobecného lekára pre deti a dorast

29.10.2020 11:54
Vážení rodičia,   na základe usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Martine...

Usmernenie k postupu materských škôl zo dňa 27.10.2020

28.10.2020 00:00
Usmernenie k postupu materských škôl a základných škôl v čase platnosti Uznesenia vlády Slovenskej...

Žiadosť o pandemické OČR

22.10.2020 12:55
Pandemické ošetrovné    Informácie pre rodičov -  kliknite na odkaz...

Zatvorená materská škola počas letných prázdnin

29.06.2020 07:43
Materská škola bude v čase   od 20. 07. 2020 do 07. 08. 2020...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>