O Z N A M pre RODIČOV

 
Materská škola bude opäť otvorená 
od 08.03.2021 (pondelok).
 

Vzhľadom na epidemickú situáciu (čierna farba na COVID automate) a na základe odporúčania ÚVZ SR , RÚVZ a zriaďovateľa, bude materská škola od 08.03.2021 v prevádzke len pre deti rodičov: 


- pracujúcich v kritickej infraštruktúre,

- zamestnaných rodičov, ktorí nemôžu pracovať formou home office.

 

Nástup dieťaťa je podmienený sprísnenými opatreniami:
Obaja zákonní zástupcovia, ktorých deti budú navštevovať MŠ, musia pri nástupe odovzdať: 

 

1. kópie potvrdení od svojích zamestnávateľov o vykonávaní  práce na pracovisku (potvrdenie musí obsahovať miesto a čas výkonu práce),

 

Potvrdenie zamestnávateľa o vydanom rozhodnutí - tlačivo na stiahnutie

 

2.vyplnené čestné vyhlásenia oboch rodičov o bezinfekčnosti,

 

Čestné vyhlásenie

 

 3. preukázať sa zamestnancom školy negatívnymi výsledkami antigenového testu, alebo RT-PCR testu nie staršími ako sedem dní (nie je potrebná kópia), alebo potvrdeniami o výnimke.

 

Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa od pondelka do MŠ, aby sa prihlásili u tr. p. učiteľky, alebo e-mailom na mstajovskeho9@gmail.com najneskôr do 03.03.2021, aby sme vedeli zabezpečiť stravu pre deti.

 

Ďakujeme za pochopenie.

_________________________________________________________________________________________________________

 

O Z N A M

 
Na základe rozhodnutia RÚVZ v Martine bude MŠ
od 19.02.2021 do 04.03.2021
 ZATVORENÁ 
z dôvodu pozitívne testovaných detí a zamestnancov.
 
 
Prosíme rodičov, aby si sledovali stránku MŠ.
Ďakujeme za pochopenie.
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

 

OBJEDNÁVANIE NA TESTOVANIE

Mesto Martin pre kvalitnejšie a efektívnejšie prihlasovanie na testovanie zvolilo objednávanie prostredníctvom registračného systému Bookio.
 
 
 pondelok - sobota v čase od 13.00 h do 21.00 h.
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Nezabudnite, aj tento rok budeme radi,

ak venujete

2 % z Vašich daní Vašim deťom

 
Viac informácií na ľavej lište v ikonke 2 % dane.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
 

 

O Z N A M

S účinnosťou od 19.10.2020
sa mení čas prevádzky materskej školy.
 
Prevádzka materskej školy
od 6:30 hod. do 16:00 hod.
 
Čas prevádzky je upravený z dôvodu potreby zabezpečenia prevádzkových podmienok materskej školy po dobu trvania pandémie ochorenia Covid-19 v súlade s protiepidemickými opatreniami a odporúčaniami vydanými MŠVVaŠ SR prostredníctvom Manuálu pre materské školy (aktualizovaného dňa 11.10.2020), v ktorom sú upravené rozdielne prevádzkové podmienky od štandardne platných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovno-právnych a ďalších predpisov.

 

 

 

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z. z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej organizácii ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína Pavlová, emailový kontakt: zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej organizácii. Viac informácií si môžete prečítať na www.eurotrading.sk/zo.

Novinky

Výsledky volieb do Rady školy

13.06.2018 09:42
Dňa 11. 06. 2018 sa v našej MŠ konali Doplňujúce voľby zástupcov rodičov do Rady školy. Za...

Platby za stravu

15.01.2018 12:32
Vážení rodičia, upozorňujeme Vás na nutnosť úhrady stravného do 20. dňa v mesiaci. V prípade...

Platby školného

28.03.2017 11:33
Vážení rodičia, s cieľom upresniť informácie ohľadom sumy školného Vám dávame na vedomie: školné je...

Spustenie nových web stránok

11.06.2015 14:44
Prijmite prosím naše vrelé privítanie na našich nových webových stránkach. Sme radi, že ste...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6