Archív článkov

Jedálny lístok od 17.01.2022 do 21.01.2022

17.01.2022 11:21
Jedálny lístok od 17.01.2022 do 21.01.2022

Jedálny lístok od 10.01.2022 do 14.01.2022

10.01.2022 08:05
Jedálny lístok od 10.01.2022 do 14.01.2022

Oznámenie o prerušení prevádzky počas vianočných prázdnin a informácia o výške školného za november 2021, december 2021 a január 2022

15.11.2021 12:49
Vážení rodičia, riaditeľka MŠ Tajovského 9, Martin Vám oznamuje   prerušenie prevádzky materskej školy v čase od 20.12.2021 do 07.01.2022 z dôvodu vianočných prázdnin.   Prevádzka MŠ bude opätovne obnovená od 10.01.2022.     Z dôvodu uvedeného prerušenia prevádzky MŠ podľa §...

Vrátené preplatky od júna do septembra 2021

30.09.2021 09:52
Dňa 29.09.2021 boli zákonným zástupcom vrátené preplatky za školné od júna do septembra 2021. Každému bola vratená suma 0,68 € za deň 21.06.2021, kedy bola prerušená prevádzka MŠ z dôvodu odstávky vody a opravy havárie na vodovodnom potrubí.   Školné za predškolákov sa neuhrádza...

Oznam pre zákonných zástupcov nových detí

25.08.2021 09:23
Milí rodičia našich nových detičiek, privítame Vás a Vaše deti od 02.09.2021 v našej MŠ.   Aktuálne zoznamy detí v jednotlivých triedach sa nachádzajú oproti vstupu do MŠ na čiernej nástenke (vstupná chodba).   Každá skrinka bude označená menom dieťaťa, v skrinke si nájdete euroobal s...

Informácia k poskytovaniu dotácie na stravu v školskom roku 2021/2022

14.07.2021 19:38
Informácia k poskytovaniu dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa  (ďalej len "dotácia na stravu") v školskom roku 2021/2022   Dňa 01.08.2021 nadobudne účinnnosť nasledovná právna úprava zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov (školné) za mesiace máj, jún a letné prázdniny

11.06.2021 10:04
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 07.06.2021 sa príspevok určený na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy za mesiac máj 2021, ktorý predstavuje 15 € neuhrádza, v prípade ak sa dieťa nezúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ z dôvodu obavy o zdravie počas celého mesiaca máj...

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2021

25.05.2021 11:32
Podľa pokynov od zriaďovateľa, na základe odporúčania RÚVZ v Martine, bude MŠ zatvorená počas letných prázdnin v čase od 26. 07. 2021 do 13. 08. 2021.   V termínoch od 01. 07. 2021 do 23. 07. 2021 a od 16. 08. 2021 do 31. 08. 2021 bude prevádzka MŠ v úspornom, pohotovostnom...

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov škôl (školné) za mesiac apríl 2021

03.05.2021 10:26
Na základe rozhodnutia Mesta Martin zo dňa 26.04.2021 bola určená pomerná časť príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl za mesiac apríl 2021:   0,75 €/1 pracovný deň/1 dieťa.   "Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa, ktoré nedochádzalo do...

Zápis detí do MŠ

16.04.2021 10:03
od 17.05.2021 do 28.05.2021.   Spôsob a forma zápisu: Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie môžete zaslať: - poštou: Materská škola, Tajovského 9, 036 01  Martin - e-mailom: mstajovskeho9@gmail.com - hodiť do schránky, ktorá je na bráne MŠ.   Rodičia, ktorí nemajú...
Záznamy: 1 - 10 zo 42
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>